Download de Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Zakelijke klanten

Artikel 1: Algemeen
1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van OfficeCity Kantoormeubelen B.V. gevestigd in Haarlem verder genoemd als OfficeCity. OfficeCity is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder het nummer 57590133.

1.2 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing voor zakelijke klanten op alle opdrachten, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van OfficeCity en de betreffende handelsnamen:
- OfficeCity.nl / OfficeCity.be
- Designkantoormeubilair.nl / Designkantoormeubilair.be
- Archiefkasten-shop.nl / Archiefkasten-shop.be / Lockerkasten-shop.nl / Bureaustoel-shop.nl / Bureaustoel-shop.be / Projectstoffering.nl

Bedrijfsgegevens:
OfficeCity Kantoormeubelen B.V.
A. Hofmanweg 7
2031BH Haarlem
023-3020080 (Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00-17:00)
E-mail: info@officecity.nl
Btw-nummer: NL852647141B01

OfficeCity richt zich op de zakelijke markt. Indien u als consument besteld, dan gelden de algemene voorwaarden Consumenten (zie algemene voorwaarden consumenten onder deze voorwaarden).

1.3 Indien onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, zullen deze voorwaarden ook op latere overeenkomsten tussen dezelfde partijen onverkort van toepassing zijn.

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst
2.1 Bestellingen kunnen via de in artikel 1.2 genoemde webshops of in de showroom worden geplaatst. Zodra de bestelling is afgerond, zal er per e-mail een bevestiging worden verzonden. Daarnaast kunnen bestellingen worden gedaan door het akkoord geven van een offerte en/of besteloverzicht per e-mail.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling of akkoord te gaan met een offerte geeft de koper aan met deze voorwaarden akkoord te gaan. De algemene voorwaarden worden ten alle tijden door OfficeCity ter beschikking gesteld, zowel bij het afrekenen in de webshop, als onderaan de webshop bij het kopje ‘Algemene voorwaarden’. Waar deze tevens gedownload kunnen worden.
2.3 OfficeCity behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren in geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens en informatie, of in het geval er sprake is geweest van wanbetaling of andere zaken waarbij OfficeCity het financiële risico te groot acht om te leveren. Aan de acceptatie van een bestelling kunnen daarom extra voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.
2.4 Indien een aanbod door de klant wordt aanvaard, heeft OfficeCity het recht het aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding alsnog te herroepen. OfficeCity deelt zulk een herroeping onverwijld mee aan de klant.
2.5 De koper dient voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en alle overige gegevens te controleren op juistheid. Vanwege de snelheid van bestellingen en verzenden kan OfficeCity mogelijk geen wijzigingen meer doorvoeren. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens zullen worden doorberekend aan de koper.
2.6 OfficeCity heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande melding. De gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden hebben betrekking op alle bestellingen die na het moment van vaststelling van de nieuwe leveringsvoorwaarden zijn uitgevoerd.

Artikel 3: Prijzen
3.1 De prijzen die worden gehanteerd zijn in euro’s, exclusief 21% btw en verzendkosten. De verzendkosten worden per bestelling berekend en zijn afhankelijk van de producten in de winkelwagen. De verzendkosten zijn altijd zichtbaar in de winkelwagen, het besteloverzicht of in de offerte.
3.2 OfficeCity heeft vanaf twee weken na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeengekomen prijzen te wijzigen. De klant die niet akkoord gaat met de wijziging heeft het recht de overeenkomst op te zeggen zonder dat hem daarvoor enige kosten in rekening zullen worden gebracht door OfficeCity.
3.3 Op verzoek kan aan buitenlandse bedrijven een factuur met 0% btw verstrekt worden. De klant dient bij de bestelling het internationale btw-nummer te verstrekken. Het afleveradres moet overeenkomen met het factuuradres en het opgegeven adres moet overeenkomen met het adres waarop het bedrijf fiscaal geregistreerd is. Indien de gegevens verifieerbaar zijn, kan er zonder btw geleverd worden. De btw dient door de ontvanger van de factuur toegevoegd te worden, overeenkomstig de geldende EU-richtlijn.

Artikel 4: Levering
4.1 Levering bij bestellingen die op werkdagen worden geplaatst, vinden normaal gesproken binnen vijf (5) werkdagen plaats. De levertijd staat vermeld op de productpagina. Bepaalde meubelseries hebben een levertijd van één (1) tot twee (2) weken. Producten die niet op voorraad zijn hebben vaak een levertijd van drie (3) weken en meer. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.
4.2 OfficeCity is verplicht deze levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. OfficeCity kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijving van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen heeft OfficeCity het recht om in overleg met de koper de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.
4.3 OfficeCity heeft geen invloed op vertragingen die door de transporteur veroorzaakt worden en kan hier niet voor verantwoordelijk worden gesteld.
4.4 Indien een zending geweigerd wordt, is OfficeCity gerechtigd de werkelijk gemaakte transportkosten op de koper te verhalen.
4.5 OfficeCity is gerechtigd om in deelbestellingen te leveren.
4.6 OfficeCity is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. De keuze van de vervoerder is voor OfficeCity.
4.7 Indien klant of de door hem aangewezen derde op het overeengekomen levertijdstip niet op het afleveradres aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen, is OfficeCity gerechtigd de producten weer retour te nemen. Tegen extra kosten zal OfficeCity de producten op een in overleg met de klant nader te bepalen ander tijdstip en/of andere dag opnieuw aan klant aanbieden. Indien levering onmogelijk blijkt, komt de betalingsverplichting niet te vervallen en worden eventuele extra kosten, ook voor het retour nemen, aan klant in rekening gebracht.

Artikel 5: Transport en risico
5.1 De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan OfficeCity is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de koper betreffende transport/verzendingen worden slechts uitgevoerd indien de koper heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
5.2 De koper dient bij aflevering van de bestelling bij één van de bezorgers, te tekenen voor het in ontvangst nemen van de bestelling.
5.3 Indien het afgeleverde product, de geleverde dienst of digitale inhoud niet aan de overeenkomst beantwoordt (gebrekkig of defect wordt geleverd), dan dient de klant binnen uiterlijk 2 werkdagen nadat hij dit redelijkerwijs had kunnen ontdekken de OfficeCity daarvan in kennis te stellen. Doet klant dit niet, dan kan hij geen aanspraak meer maken op enige vorm van herstel, vervanging, schadevergoeding en/of restitutie ter zake van dit gebrek. De klant kan bovenstaande kenbaar maken via het contactformulier op de webshop of door een e-mail te sturen naar info@officecity.nl
5.4 Alle verzendingen worden door OfficeCity verhoogd aansprakelijk verstuurd. Risico van beschadiging en verlies van een verzending naar de koper wordt daarom door OfficeCity gedragen. Nadat de producten door de koper in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.

Artikel 6: Betaling
6.1 De betalingsmogelijkheden kunt u vinden op de website.
6.2 Vooruitbetaling kan per bank. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van bankrekening van OfficeCity. De in artikel 4 opgenomen levertijd is geldig vanaf het moment dat OfficeCity het betreffende bedrag op het zakelijke rekeningnummer heeft ontvangen.
6.3 OfficeCity behoudt zich te allen tijde het recht voor om van de door koper gekozen wijze van betaling af te wijken en aanvullende voorwaarden te stellen.
6.4 Indien koper met enige betaling in gebreke is, is OfficeCity gerechtigd eventuele verdere overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
6.5 Indien koper de bestelling heeft ontvangen en een terug machtiging oproept van zijn/haar betreffende bank, zal de betreffende bestelling reeds aangekomen moeten zijn bij OfficeCity. Zodra dit niet het geval is zal OfficeCity in de mogelijkheid zijn het verschuldigde bedrag alsnog te incasseren tot de bestelling met inachtneming van de ‘retourvoorwaarden’ ontvangen is.
6.6 Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door OfficeCity is gewezen op de te late betaling en OfficeCity de koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is OfficeCity gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten/deurwaarderskosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 30% over openstaande bedragen tot € 10.000,=; 25% over de daaropvolgende € 10.000,= en 15% over de volgende € 50.000,= met een minimum van € 120,=. OfficeCity kan ten voordele van de koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
7.1 Afgeleverde producten blijven eigendom van OfficeCity, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Ook bij aanbetalingen wordt het eigendom van de producten pas overgedragen zodra de volledige betaling van de bestelling/factuur is ontvangen.

Artikel 8: Garantie
8.1 De producten die door OfficeCity, of de in artikel 1.2 genoemde websites worden verkocht, worden allemaal onder de fabrieksgarantie van de betreffende merken gerekend.
8.2 De koper kan geen beroep doen op garantie in de volgende gevallen:
- Er sprake is van normale slijtage.
- Onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
- Er wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht
- Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid
- De koper en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten.
8.3 De koper is verplicht zijn claim kenbaar te maken aan OfficeCity voor retournering van het betreffende product. Kosten voor een garantiezending zijn voor rekening van OfficeCity. Er dient rekening gehouden te worden met de volgende zaken:
Er dient binnen de gestelde garantietermijn per e-mail contact opgenomen worden met OfficeCity. Het product dient binnen vijf (5) werkdagen na het toekennen van de garantie opgestuurd te worden. Het garantieproduct dient deugdelijk verpakt en verstuurd te worden. In de garantiezending dienen een omschrijving van het probleem, de gegevens van de koper en kopie factuur bijgesloten te worden. Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar OfficeCity, zijn voor risico van de koper.
8.4 Garantie vervalt indien de koper niet heeft voldaan aan de betalingsverplichting.
8.5 OfficeCity is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van OfficeCity.

Artikel 9: Retournering
9.1 Indien u als / namens een bedrijf besteld, dan heeft u geen herroepingsrecht. Retouren kunnen worden aangevraagd, echter is OfficeCity niet verplicht om de producten retour te nemen. Indien OfficeCity een retour accepteert, dan kunnen de daadwerkelijk gemaakte transportkosten in rekening worden gebracht. Het accepteren van een retourzending wordt enkel en alleen per e-mail naar u verzonden. Een zakelijk aankoop kan worden herkend door het bestellen onder een Bedrijfsnaam, het gebruik maken van een zakelijk e-mailadres of de betaling via een zakelijk rekeningnummer.
9.2 Producten dienen ongebruikt, compleet, onbeschadigd en in originele verpakking te zijn. Normaal gesproken geldt, dat in samenspraak met de klant altijd naar een retouraanvraag gekeken zal worden om te proberen samen tot een oplossing te komen.
9.3 Indien de klant zelf de bestelling retour wil sturen, dient de verzending te allen tijde aangetekend, voldoende gefrankeerd en deugdelijk verstuurd te worden. Kosten voor verzending zijn voor rekening van de koper.
9.4 Reeds ontvangen betalingen zullen bij acceptatie van de retourzending uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door OfficeCity worden terugbetaald op het rekeningnummer waar de (aan)betaling vanuit is voldaan.

Artikel 10: Productinformatie
10.1 OfficeCity besteedt veel zorg aan de informatievoorziening van de aangeboden producten. Indien informatie redelijkerwijs afwijkt van hetgeen getoond op de webshop zal bekeken worden door OfficeCity of dit in zoverre afwijkt dat klant de bestelling mag annuleren / wijzigen.
10.2 Geleverde producten kunnen afwijken van de afbeelding die online wordt gebruikt voor het product. Zo kunnen kleuren bij benadering afwijken door beeldscherm instellingen van de klant of bijvoorbeeld er anders uitzien door andere lichtval in de ruimtes waar het product komt te staan.

Artikel 11: Privacy
11.1 OfficeCity hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld. Hierbij wordt strikt alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens gevolgd. OfficeCity gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestellingen en, enkel indien de koper hiervoor toestemming heeft verleend, voor marketingdoeleinden.
11.2 Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de koper door OfficeCity niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de bestelling / betaling noodzakelijk is.
11.3 Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd en verwijderd.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 Behoudens opzet of grove nalatigheid is de totale aansprakelijkheid van OfficeCity jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
12.2 Aansprakelijkheid van OfficeCity jegens klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
12.3 Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van OfficeCity jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts nadat klant OfficeCity onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en OfficeCity ook na verloop van die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat OfficeCity in staat is adequaat te reageren.
12.4 In geval van overmacht is de OfficeCity niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij klant ontstane schade.

Artikel 13: Geschillen
13.1 Op deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet binnen dertig (30) dagen mogelijk blijkt, kan de koper verdere acties ondernemen.
13.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluitingen worden voorgelegd aan de rechtbank in Haarlem. Het oordeel van de rechter is voor alle partijen bindend.


Algemene Voorwaarden - Consumenten

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van OfficeCity
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van OfficeCity bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door OfficeCity worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en OfficeCity;
1.2 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
1.4 Dag: kalenderdag;
1.5 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
1.6 Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
1.7 Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.9 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
1.10 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen OfficeCity en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.11 Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
1.12 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de onderneming
Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van OfficeCity Kantoormeubelen B.V. gevestigd in Haarlem verder genoemd als OfficeCity. OfficeCity is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder het nummer 57590133.

OfficeCity Kantoormeubelen B.V.
Henk Schijvenaarstraat 1
2031VZ Haarlem
023-3020080 (Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00-17:00)
E-mail: info@officecity.nl
Btw-nummer: NL852647141B01

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing voor consumenten (niet zakelijke klanten) op alle opdrachten, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van OfficeCity en de betreffende handelsnamen:
- OfficeCity.nl / OfficeCity.be
- Designkantoormeubilair.nl / Designkantoormeubilair.be
- Archiefkasten-shop.nl / Archiefkasten-shop.be / Lockerkasten-shop.nl / Bureaustoel-shop.nl / Bureaustoel-shop.be / Projectstoffering.nl

Artikel 3 - Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van OfficeCity en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen OfficeCity en consument (geen zakelijke klanten).
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal OfficeCity voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij OfficeCity zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als OfficeCity gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden OfficeCity niet.
4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt OfficeCity onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door OfficeCity is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft OfficeCity passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal OfficeCity daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 OfficeCity kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
5.5 Indien OfficeCity op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
OfficeCity zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
5.5a het bezoekadres van de vestiging van OfficeCity waar de consument met klachten terecht kan;
5.5b de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
5.5c de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
5.5d de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
5.5e de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
5.5f indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
5.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten:
6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. OfficeCity mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
Producten die speciaal besteld zijn voor consument, kunnen niet ter herroeping worden gebracht. De consument kan deze producten herkennen aan de levertijd:
Producten met een levertijd van 1 t/m 10 werkdagen kunnen ter herroeping worden gebracht.
Producten met een levertijd langer dan 10 werkdagen kunnen niet ter herroeping worden gebracht.
6.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
6.2a als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. OfficeCity mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
6.2b als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
6.2c bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
6.3 Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. OfficeCity mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6.4 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
7.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
7.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
7.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als OfficeCity hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
8.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan OfficeCity.
8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) OfficeCity. Dit hoeft niet als OfficeCity heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
8.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door OfficeCity verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
8.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
8.6 Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument OfficeCity een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door OfficeCity is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
8.7 De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
8.7a OfficeCity de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
8.7b de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8.8 De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
8.8a hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
8.8b hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
8.8c OfficeCity heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van OfficeCity bij herroeping
9.1 Als OfficeCity de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
9.2 OfficeCity vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten door OfficeCity in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij OfficeCity aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
9.3 OfficeCity gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
9.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft OfficeCity de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
OfficeCity kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als OfficeCity dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
10.1 Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop OfficeCity geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
10.2 Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
10.2a de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
10.2b de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra OfficeCity de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
10.3 Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
10.4 De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
10.4a de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
10.4b de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
10.5 Producten die speciaal zijn geproduceerd voor de consument. Deze zijn te herkennen aan:
Levertijd 1 t/m 10 werkdagen; Deze producten vallen onder het herroepingsrecht
Levertijd vanaf 11 werkdagen; Deze producten worden speciaal geproduceerd voor de consument en vallen niet onder het herroepingsrecht.

Artikel 11 - De prijs
11.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
11.2 In afwijking van het vorige lid kan OfficeCity producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar OfficeCity geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
11.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
11.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien OfficeCity dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
11.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
12.1 OfficeCity staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat OfficeCity er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
12.2 Een door OfficeCity, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover OfficeCity kan doen gelden indien OfficeCity is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
12.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van OfficeCity, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering
13.1 OfficeCity zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
13.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan OfficeCity kenbaar heeft gemaakt.
13.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal OfficeCity geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden echter geen recht op eventuele schadevergoeding.
13.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal OfficeCity het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
13.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij OfficeCity tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan OfficeCity bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Betaling
14.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
14.2 Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
14.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan OfficeCity te melden.
14.4 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door OfficeCity is gewezen op de te late betaling en OfficeCity de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is OfficeCity gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. OfficeCity kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 - Klachtenregeling
15.1 OfficeCity beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
15.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij OfficeCity.
15.3 Bij OfficeCity ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door OfficeCity binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
15.4 De consument dient OfficeCity in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen OfficeCity en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluitingen worden voorgelegd aan de rechtbank in Haarlem. Het oordeel van de rechter is voor alle partijen bindend.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

-Aan: OfficeCity Kantoormeubelen B.V.
A. Hofmanweg 7. 2031BH Haarlem
info@officecity.nl - +31 (0)23-3020080

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten

- [Naam consumenten(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

- [Datum]


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.